محبوبه

محبوبهView all posts

مدیر داخلی و مسئول آیتی

فیلتر هوا

فيلتر هوا چيست؟ فيلتر هوا وسيله ای است که درخودرو ،بر سر راه هوای ورودی به موتور قرار می گيرد و ؛ ... ادامه مطلب